Minulý týden jsem byl barokní oltář

Projektplus
Nádraží Praha-Holešovice, 2013.
24 tisků 87 x 110 cm

Výstava na bývalých válcích pro vlakové jízdní řády na nádraží transformuje zkušenosti z výuky češtiny pro cizince do podoby nelineární textové instalace. Na každém válci jsou pod sebou vytištěné části vět, které lze libovolně horizontálně a diagonálně spojovat mezi dvěma válci ve stejném boxu. Čtení mezi válci je nelineární, je možné spojit jakoukoliv část věty z jednoho válce s jakoukoliv částí věty z druhého válce ve stejném boxu. Všechny vytvořené věty jsou gramaticky správné, ale věcný význam sedí většinou jen v jednom případě. Ostatní spojení vytvářejí poetické metatexty nečekaných významů. Každá dvojice válců je věnována jednomu gramatickému jevu, pádu nebo času. Studentům češtiny může instalace pomoci vhlédnout do deklinačního systému, rodilí mluvčí ji mohou číst jako experimentální text.

Last Week I Was a Baroque Altar
Gallery Projektplus
Prague, 2013.
24 prints, 87 x 110 cm

The exhibition situated at the former location of the public timetables at the train station Praha-Holešovice transforms the experience of Czech lessons for foreigners into a non-linear text installation. Pairs of rollers serving as timetables are placed in boxes. Each turning cylinder has phrases printed around them that can be freely connected between two rollers, both horizontally and diagonally. Each connection of any two phrases results in a grammatical Czech sentence. Because reading between the cylinders is not linear, it is possible to connect any phrase from one roller with any phrase in the second roller in the same box. All sentences thus created are grammatically correct, but the substance of meaning usually fits only one case. Other connections create poetic meta-texts with unexpected meanings. Each pair of rollers is devoted to a single grammatical structure, case or tense. Students of the Czech language can examine the Czech declensional system with the help of the installation, and native speakers can read it as an experimental text.