Průsvitný pokoj

Instalace, 2013-14. Pauzovací papír, běžné zařízení místnosti (stůl, židle, knihovna, pokojové rostliny a další), světlo, text, fixy. Galerie Ferdinada Baumanna, Praha. Kurátorka Iva Mladičová.

Obr.: Průsvitný pokoj

Instrukce pro kolemjdoucí:

  • Popište průsvitný pokoj pomocí daných zájmen.
  • Použijte zájmeno a jakékoliv sloveso spolu s předložkou nebo příslovcem místa, ale žádné podstatné jméno.
  • Příklad: Ten stojí tam. Ta je blízko toho. Takové ty jsou vzadu.
  • Věty vpisujte fixou na sklo přímo na příslušné místo.

Instalace Průsvitný pokoj / Shades of Meaning vznikla na základě zkušeností s výukou češtiny jako cizího jazyka. Pohrává si s významem ukazovacích zájmen (která používáme běžně ve spojení s podstatnými jmény), akcentuje abstraktní rozměr těchto slov, který si (cizinci a také my v dětském věku, když se učíme mluvit), musíme nejprve „ohmatat“, zviditelňuje mezeru mezi slovní a vizuální (nebo hmatovou) realitou a míru potřeby mimoslovního kontextu. Instalace proměňuje obyčejný pokoj v ilustraci z jazykové učebnice. V popisu vzniklém podle instrukcí dochází k „vylouhování“ konkrétního významu. Výsledkem je logický abstraktní text, který funguje „správně“ ve spojení s obrazem, ale při odtržení od vizuálního a hmatového kontaktu se skutečností vytváří kryptickou slovní realitu.

Translucent paper, ordinary room equipment (table, chair, bookcase, houseplants, etc.), light, texts, markers. Installation for Ferdinad Baumann Gallery, Prague. Exhibition opening 29th of November 2013. Curated by Iva Mladičová.

Obr.: Průsvitný pokoj

Instructions for passers-by:

  • Try to describe the translucent room using the given pronouns.
  • Use any pronoun together with verb and a preposition or an adverb of place, but no nouns.
  • Example: This stands there. This is near that. Suchlike are behind.
  • Write the sentences with the marker directly on the glass in the specific place.

The installation Translucent Room / Shades of Meaning is established on the basis of experiences teaching Czech as a foreign language. It plays with demonstrative pronouns (commonly used together with nouns) which, in their independent use emphasizes the abstract dimension of those words (which we – foreigners and also native childhood speakers, when learning to speak – must first „touch“), finding the gap between verbal and visual or tactile, and making it tangible; as well as making visible the degree to which the nonverbal context is necessary. The installation transforms the ordinary room into an illustration of language textbooks. The description that is created following the instructions leaches the words of specific meaning. The result is a logical abstract text, which works „correctly“ in conjunction with the image, but, because of its separation from visual and tactile contact with reality, creates a cryptic verbal reality.